Třídy a materiální vybavení

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, vhodným pro předškolní věk. V obou třídách jsou kulaté stoly, tyto jsou ve třídě mladších dětí nižší, než ve třídě starších dětí. Police, skříňky a zásuvky na hračky jsou z 90% v takové výši, aby na ně děti samy pohodlně dosáhly, mohly si půjčit, co potřebují, ale také vše uklidit zpět na své místo. Většina hraček je umístěna do barevných kontejnerů, se kterými je snadná manipulace a lehce se do nich hračky uklízejí. Ve velké třídě je na míru zhotovena nábytková stěna, kde v dolní části jsou umístěny hračky a didaktické pomůcky dětí, v horních částech jsou uloženy pomůcky učitelek. Dále je zde umístěn výtvarný koutek se stolkem a policemi, kde jsou uloženy výtvarné potřeby k volnému každodennímu dětskému vyrábění. Vestavěné patro na spaní poskytuje prostor nejen pro odpočinek, ale ve své dolní části vytváří několik neobvyklých koutků k dětským hrám. Je zde prostor i pro práci na posuvných tabulích a několik úložných prostor. Na vstupních dveřích do třídy visí „vizitkovník“, kam si děti ráno při příchodu zasunou svou vizitku s fotografií a jménem. Ta slouží nejen jako prezentace, ale i ke hrám, označováním rozestavěných staveb, popřípadě k nácviku psané podoby jména dětí.

Ve třídě mladších dětí byl postaven domeček, kde je umístěna kuchyňka, malá knihovnička a police na hračky včetně malé šatny, kde jsou šaty pro malé princezny a rytíře.

Podle aktuální nabídky a potřeby jsou doplňovány hračky, pomůcky pro výuku, výtvarný a jiný materiál. Velkou část výtvarného materiálu získáváme formou sponzorských darů. Učitelská i dětská knihovna obsahuje dostatečné množství titulů, které jsou neustále doplňovány dle nabídky trhu a potřeb našich i dětí, učitelek ale i rodičů.

V malé třídě je na jedné třetině položen hrací koberec (olištován a tím připevněn k podlaze).

V šatně má každé dítě svou polici a pytel na věci. Dále je zde dostatečné množství nástěnek na práce dětí (jsou každý týden obměňovány) i na informace. Osvědčila se nám „potrubní pošta“ (speciální panel, kde má každá rodina svou „rouru“), kam dáváme informace rodičům. Máme tak přehled o tom, že se informace dostaly ke všem rodičům. Každé pondělí visí na nástěnce na dveřích nový týdenní plán pro obě třídy. Školní řád je volně k dispozici společně s dalšími dokumenty (ŠVP, TVP, Výroční zpráva, Desatero pro rodiče…) u vchodu do šatny. Všechny tyto informace jsou rovněž dostupné, včetně bohaté fotodokumentace, na webových stránkách školy.

Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí. Pohotovostní sprchový kout byl zrekonstruován.

Škola je po celý den uzavřena, vstup je pouze po zazvonění (domácí telefon), při odchodu je nutno zapnout bzučák (obě tlačítka jsou umístěna tak, aby na ně děti nedosáhly).

Zahrada

Škola má vlastní, dostatečně velkou zahradu se vzrostlými stromy. Zahradu jsme pomocí grantů a sponzorských darů vybavili moderními herními prvky, které vyhovují našim normám i normám EU. Pískoviště je opatřeno ochrannou sítí, písek je pravidelně vyměňován a ošetřován podle potřeby.

Okolí školy tvoří chráněné území, lesopark, což vytváří pro mateřskou školu dokonalé, čisté a nehlučné prostředí. Drobnou údržbu a úklid zahrady zajišťujeme pomocí rodičů. Travnatou část zahrady pravidelně ošetřuje školnice, která se rovněž stará o pravidelnou desinfekci pískoviště. Celý pozemek školy je oplocen. Zahradu jsme zpřístupnili veřejnosti. Rodiče, kteří jsou s dětmi na mateřské dovolené, mohou zahradu během dne se svými dětmi navštívit, pohrát si a strávit tak příjemné chvilky v čistém a bezpečném prostředí spolu s námi. Tato služba je veřejností využívána a může sloužit jako částečné zvykání si dítěte na budoucí vstup do mateřské školy. V žádném případě se nejedná o hlídací službu. Tato návštěva je a bude vždy podmíněna přítomností dospělého.

Životospráva

Stravování je zabezpečeno kuchyní a školní jídelnou, v září 2003 zrekonstruovanou. Rekonstrukce proběhla za pomoci soukromého investora a její výše se vyšplhala na 3 500 000 Kč. Její parametry nyní vyhovují všem hygienickým předpisům ČR i EU. K 1. lednu 2004 byly vypracovány body HCCP (kritické body), podle kterých se nyní provoz kuchyně řídí a které jsou pravidelně auditovány. Pravidelně nás navštěvuje kontrola z hygienické stanice a kromě drobných provozních závad, které bylo možné ihned odstranit, neshledala nikdy vážnější problém.

Dětem ve škole chutná, po konzultacích s vedoucí kuchařkou zařazujeme do školního jídelníčku i méně obvyklé suroviny, hodně zeleniny a ovoce, celozrnné pečivo. Zeleninové saláty a kompoty jsou podávány formou švédských stolů. Dále paní kuchařka připravuje pro děti ochutnávku pomazánek ve formě jednohubek. Děti se mohou rozhodnout, zda si vezmou pečivo s pomazánkou, máslem nebo suché. Každý čtvrtek pořádáme takzvané „mazací čtvrtky“, kdy si děti připravují svačinu samy. Děti si na tento způsob stravování zvykly a rodiče jej přivítali s nadšením. Jídelníček bývá na nástěnce nejčtenějším dokumentem a je pravidelně aktualizován i na našich webových stránkách. Rodiče projevili zájem (v dotazníkovém šetření) o vyvěšování nejzajímavějších a nejoblíbenějších receptů, aby je mohli zařadit do domácích jídelníčků.

Velice důležitý je pitný režim – voda, vitamínové nápoje, čerstvé ovocné šťávy, ovocné čaje. Pitný režim zajišťujeme pomocí konvic s víky, děti mají každý svůj hrneček z domova. Nejen že si dítě bezpečně pozná ten svůj, ale i učitelka bezpečně pozná, kdo kolik vypil. Pití je přístupné po celý den. Při pobytu venku zabezpečujeme pitný režim pomocí barelu s ventilem a plastových hrnečků, které se dají mýt v myčce.

Děti jsou každodenně dostatečnou dobu venku a mají dostatek volného pohybu. Při rozhodování o délce pobytu venku se řídíme kvalitou ovzduší (mobilní aplikace) a zdravým rozumem (mráz, déšť, náhlá změna počasí – vhodné oblečení dětí….).

Naprosto respektujeme individuální potřebu odpočinku a spánku u jednotlivých dětí. Děti z I. oddělení (malé děti) chodí odpočívat na „spací patro, kde jsou trvale umístěny zdravotní matrace. Děti, které nespí, pouze chvilku odpočívají při pohádce, pak, pokud jsou zařazeny do skupiny „Lemurů“, pracují s některou z učitelek, popřípadě si jdou v klidu a tichosti hrát. Všechny děti, které v přiměřené době neusnou, se k nim připojí (záleží na domluvě s rodiči).

Děti z II. oddělení (velké děti) většinou již nespí (opět záleží na domluvě s rodiči), a proto do této části dne situujeme druhou část řízených činností např. řízené čtení, evaluační činnosti, reflexi, jazykové a řečové dovednosti, matematické představy, práci s pracovními listy apod. Samozřejmě nezapomínáme na relaxaci a odpočinek dětí – čtení na pokračování.

Personální a pedagogické podmínky

Ve škole pracuje 5 učitelek (včetně ředitelky) a dva správní zaměstnanci, kuchařka a školnice. Dvě z učitelek pracují na půl úvazku. Čtyři z učitelek mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost, pátá studuje střední pedagogickou školu, aby si doplnila požadovanou kvalifikaci.

Všechny učitelky si průběžně doplňují své vzdělání, ředitelka si doplnila managementské dovednosti na PedF UK. Dále si podle potřeby vybíráme z nabídky nejrůznějších seminářů, pokračujeme v kurzech Kritického myšlení, zapojili jsme se do kurzů mentoringu a lektorských dovedností společnosti AISIS, se kterou jsme spolupracovali na vytvoření metodiky finanční gramotnosti pro předškoláky Aflatot. Začínáme se zapojovat do mezinárodního přesahu tohoto projektu.

Dále navštěvujeme nejrozmanitější výtvarné a hudební dílny, účastníme se nejrůznějších víkendových a týdenních pobytů, ze kterých neustále čerpáme novou inspiraci a nové nápady.

Snažíme se o vzájemné předávaní nových poznatků a zkušeností a vytvářet podmínky pro další odborný růst nás všech. Specializované služby, ke kterým nejsou učitelky dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

Organizace provozu školy

Je vytvořen zcela funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy tak směrem ven. Demokratický styl vedení a možnost všech učitelek zúčastnit se plánování školního vzdělávacího programu učitelky motivuje k inovaci pedagogické práce a k dalšímu vzdělávání. Ředitelka školy motivuje ostatní svým příkladem. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Celodenní vzájemný kontakt jim umožňuje neustálou konfrontaci. Probírat jednotlivé problémy, hledat jejich řešení, hodnotit a na základě zpětné vazby vyvozovat závěry pro další práci je u nás samozřejmé. Škola rovněž akceptuje a přihlíží k nápadům a přáním rodičů.

Naší snahou a prioritou je pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti, zájmy, zaujatost a potřeby dětí i jejich rodin. V rámci tohoto cíle se zároveň snažíme co nejvíce naplnit a využít možnosti našeho ŠVP. K tomu je potřeba maximální spolupráce mezi všemi zaměstnanci a rodiči.

Usilujeme o vyvážení spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času na spontánní hru, kterou považujeme za základ předškolního vzdělávání.

Všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování. Dětem se plně věnují. Záměrem pedagogů je zatěžovat děti přiměřeně, v rámci jejich možností a umožnit dětem kdykoli relaxovat. Novým dětem nabízíme individuální adaptační program.