MATEŘSKÁ ŠKOLA V ÚVALU o.p.s MATEŘSKÁ ŠKOLA V ÚVALU o.p.s Weberova 299/33, 150 00 Praha 5 - Motol
tel.: 776 299 082

Mateřskou školu zřizuje Obecně prospěšná společnost Mateřská škola V Úvalu o.p.s., zapsaná do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného městským soudem v Praze v oddílu O, vložka 316. Škola je od 1. 9. 2004 zařazena do sítě škol. Její financování probíhá ze čtyř zdrojů. Ze státní dotace, ze školného, z grantů a ze sponzorských darů. Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti a vytváří předpoklady pro jeho budoucí vzdělávání. To probíhá v úzké spolupráci s rodinou.

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy (MŠ)

Provádí ředitelka školy, vzhledem k zaměření školy mohou být, po dohodě, přijímány i děti mladší tří let. Volba MŠ je zcela v kompetenci rodičů. K zápisu mohou přijít kdykoli během celého školního roku. Informace najdete na www.skolkavuvalu.cz. Přednost mají vždy sourozenci dětí již chodících k nám do MŠ, jinak postupujeme podle pravidla "kdo dřív přijde". Děti jsou přijímány dle volných míst i během školního roku.

Rodiče odevzdávají vyplněný evidenční list, který slouží zároveň jako přihláška. Nejpozději v květnu předcházejícího školního roku rodiče zaplatí první splátku měsíčního školného. Pokud dítě nastoupí, tato částka bude odečtena od výše ročního školného na daný školní rok. Pokud dítě bez omluvy či řádného vysvětlení nenastoupí, částka je nevratná. Toto ustanovení se týká dětí nově příchozích.

Povinná předškolní docházka

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do MŠ. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je v naší mateřské škole stanoven na 8:40. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz, organizace školního roku

Omlouvání nepřítomnosti dítěte s povinnou předškolní docházkou

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce neprodleně, a to buď osobně, písemně v sešitě v šatně, telefonicky, zprávou SMS či emailem. Po návratu dítěte do MŠ doplní omluvu písemně do omluvného listu dítěte, s uvedením důvodu absence. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy a to pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračujících absencích se věc řeší dále v součinnosti s příslušným orgánem sociálně – právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání, je povinen tuto skutečnost oznámit škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání pro dané dítě. Oznámení musí obsahovat jméno dítěte, rodné číslo (pokud bylo přiděleno) a místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte. Dále potom období, ve kterém bude dít individuálně vzděláváno a důvody individuálního vzdělávání dítěte.

Ředitelka školy předá zákonným zástupcům přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (příslušnou část ŠVP – část týkající se přípravy předškoláků a Desatero předškoláka, vydaného MŠMT). Dále ředitelka dohodne se zákonným zástupcem termín a způsob ověření osvojování výstupů v jednotlivých oblastech (pohovor s dítětem a jeho jednodenní pobyt v MŠ). Termíny budou navrženy v posledním týdnu v listopadu a v prvním týdnu prosince. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u tohoto ověření.

Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Provoz a vnitřní režim MŠ

Provoz školy je každý všední den od 6:30 hod. do 18:00 hod. Plán uzavření školy v době jakýchkoli prázdnin najdete na webu školy ve složce Kalendář akcí, a to vždy na začátku daného školního roku.

Denní program – časově neměnná je pouze doba jídla, ostatní lze aktuálně upravit. Příchody a odchody dětí nejsou časově omezeny, vždy jsou na dohodě mezi rodiči a pracovníky školy.

Rodiče mají možnost přivádět a odvádět dítě v průběhu celého dne. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě učitelce, která je ve třídě přítomna. Tzn. verbálně dát učitelce jasně najevo, že dospělý odchází. Učitelka ručí za dítě od doby předání do vyzvednutí rodičem, či jinou osobou k tomu rodiči prokazatelně zmocněnou. K tomuto zmocnění slouží zápis v evidenčním listě nebo sešit v šatně školy. Bez tohoto písemného zplnomocnění nebude dítě osobě předáno, pouze zákonnému zástupci. V naléhavých případech akceptujeme zprávu SMS od zákonného zástupce o tom, kdo dítě vyzvedne. K předání dochází bezprostředně po příchodu výše jmenované osoby do školy. Pokud se v prostorách školy či na zahradě zdrží, odpovídá si za svěřené dítě v plném rozsahu.

Příchod i vyzvedávání dětí ze školy je zcela individuální a může probíhat kdykoli během provozní doby školy. Vždy ale žádáme o co nejmenší narušení provozu a vnitřního chodu školy. Po obědě choďte skutečně až po obědě, prosíme, nechte nás všechny v klidu najíst.

Všichni dospělí vždy dbají na to, aby při příchodu i odchodu do školy za sebou důkladně zavřeli hlavní dveře (ty co fungují na bzučák) a nikdo z dětí tak nemohl nepozorovaně opustit budovu školy či naopak aby se nikdo nepovolaný nemohl dostat do budovy školy a ohrozit tak vaše děti. Pokud přijdete do školy v době, kdy je již zavřená i hlavní brána, bezpečně zaklapnete i tu, a to ze stejných, již jmenovaných důvodů.

Adaptace dítěte je zcela individuální a časově neomezená, vždy záleží na vzájemné dohodě s učitelkou či ředitelkou školy. Rodiče mají kdykoli přístup do třídy (i mimo adaptační dobu), kdykoli tam mohou se svým dítětem pobýt a ulehčit mu tak vstup do mateřské školy. Svou přítomností ale nenarušují vnitřní chod školy a plně podléhají školnímu a provoznímu řádu školy.

Pedagogický dozor nad dětmi

Dozor nad dětmi je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého dohledu nad nezletilým, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životnímu prostředí (§415, §422 občanského zákoníku).

Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele školy a zvláštních předpisů pedagogický dozor nad dětmi i mimo školu při výletech, plavání, návštěvách kulturních akcí, školách v přírodě a na jiných akcí organizované školou.

O způsobu zajištění pedagogického dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k možným ohrožením dětí souvisejícím s dopravními a jinými riziky. Dozor nad dětmi může, vedle pedagogického pracovníka, vykonávat i jiná osoba v pracovně právním vztahu ke škole, pokud to s ní bylo dohodnuto.

Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy se k sobě chovají zdvořile a s úctou. Nedopouštějí se lží ani podvodů. Na veřejnosti se chovají tak aby byli dobrými reprezentanty školy. Děti i zaměstnanci musí chránit majetek školy před poškozením. O tom, jak zacházet s hračkami, s vnitřním i vnějším vybavením školy jsou děti poučovány v průběhu celé docházky do MŠ. Pozornost je věnována dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí v MŠ.

Všichni pracovníci školy, jsou podle charakteru své práce, povinni pečovat o svou vlastní bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví svěřených dětí.

Ředitelka zajistí zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců i s dětmi. Součástí školení je i ověřování znalostí, kterému jsou zaměstnanci povinni se podrobit.

Všichni zaměstnanci ohlašují řediteli školy své poznatky, které mohou nasvědčovat, že dítě je v rodině nebo v jiném mimoškolním prostředí vystaveno týrání, zneužívání, zanedbávání nebo jiným způsobem špatnému zacházení. Jak předcházet sociálně patologickým jevům, diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, je zakotveno ve školním a třídním vzdělávacím programu obou tříd. Všichni zaměstnanci školy byli s tímto plánem seznámeni a děti jsou s touto problematikou průběžně seznamovány během školního roku.

V celém areálu školy platí zákaz kouření. Zaměstnanci i návštěvy dodržují zákaz používat v pracovní době alkoholické nápoje a jiné omamné látky.

Pitný režim je zajištěn po celý den, učitelka dbá na jeho dodržování, ve třídách pravidelně větrá. Dále učitelka dbá na to, aby děti byly, v rámci možností, přiměřeně oblečeni a obuti. Toto ustanovení lze vykonávat pouze v součinnosti s rodiči, kteří dávají dětem do školy vhodné, snadno ovladatelné a bezpečné oblečení i obutí, a to jak do třídy, tak na zahradu. Oboje je dobré podepsat, v šatně mají potom děti i oblečení náhradní. Pokud děti den tráví mimo budovu školy (výlet, divadlo…), jsou rodiče povinni přizpůsobit oblečení dětí dané situaci, dle povahy akce. Každý druhý pátek je potřeba si domů odnést polštář na vyprání (týká se všech dětí). O výměnu lůžkovin a ručníků se stará škola.

Důležitým prvkem prevence v oblasti předcházení rizikových patologických jevů je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zákonnými zástupci a všemi pracovníky školy.

Podmínky zdravotní péče v MŠ

Rodiče odpovídají za to, že předávají dítě do školy zdravé. Jeví-li dítě příznaky nemoci (rýma, kašel, teplota, vyrážka, zánět spojivek, vši…), může učitelka v krajním případě dítě do školy nepřijmout, doporučit návštěvu lékaře a zabránit tak dalšímu šíření choroby a tím chránit ostatní děti. Zjistí-li učitelka tyto příznaky během dne, vyrozumí telefonicky rodiče, kteří jsou povinni sdělení respektovat a dítě si v nejkratší možné době vyzvednout. Vážné infekční onemocnění v rodině jsou rodiče povinni ihned ve škole hlásit. Prosíme o maximální ohleduplnost k ostatním dětem i zaměstnancům.

Při úrazu dítěte zajistí zaměstnanci školy první pomoc, dle povahy úrazu zajistí ošetření lékařem. Neprodleně informuje telefonicky zákonné zástupce. Jakýkoli úraz se zapisuje do Knihy úrazů.

Stravování dětí v MŠ a omlouvání nepřítomnosti

Celodenní stravné činí 40,- Kč (dvě svačiny, oběd, pitný režim). Platby je možné provádět buď bankovním převodem, nebo v hotovosti, přímo v MŠ. Pokud není dítě omluveno (v sešitě v šatně, který je k tomu určen, ústní domluvou s kterýmkoli zaměstnancem školy, telefonicky, zprávou SMS…) do 8:20 hod., je mu ten den počítáno celodenní stravné a rodič má povinnost je zaplatit. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11:40 do 12:00 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

Pitný režim je zajištěn během celého dne, a to v obou třídách, a i při pobytu venku. Hrnky i konvice jsou umístěny tak, aby si děti sami mohly kdykoli pití nalít. Vždy je na výběr minimálně ze dvou variant pití, z nichž jedna varianta je vždy voda. Dětem je několikrát denně nutnost pití připomínána.

Školné

Výše školného a jeho platba je upravena speciální smlouvou, kterou obdrží každá rodina v září při nástupu dítěte do školy. Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, jedna patří škole, jedna zákonným zástupcům. Veškeré smluvní vztahy jsou definovány v této smlouvě.

Rodiče v MŠ

Mají právo na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobného a rodinného života.

Mají možnost zúčastnit se akcí pořádaných mateřskou školou.

Požádat o individuální změnu pravidel stanovených ve školním řádu.

Projevit svá přání, nápady, připomínky k provozu školy, či se přímo zapojit do výchovného procesu mateřské školy.

Konzultace ohledně dětí jsou možné po dohodě kdykoli.

Vzhledem k denní možnosti cokoli konzultovat a vzhledem k individuálnímu přístupu ke každé rodině, nepořádáme třídní schůzky. Pokud má někdo z rodičů či zaměstnanců potřebu schůzku svolat, má na to právo a vedení školy mu vyjde vstříc.

Každý rodič má právo vědět o všem co se ve škole s jeho dítětem děje, každý rodič má právo na informace týkajících se pobytu jeho dítěte v našem předškolním zařízení.

Rodiče jsou povinni dodržovat řád školy, provozní dobu školy, hlásit ihned veškeré změny jako telefony, bydliště… a to do pěti dnů od jejich zjištění. Rodiče mají právo podílet se na činnostech školy, mohou být kdykoli přítomny výuce, mají možnost vstoupit do všech prostor školy, při zachování hygienických předpisů, školního a provozního řádu, čtou informace na webu školy, kde jsou dostatečně včas vyvěšovány všechny aktuální informace, týdenní plány (se všemi odchody), jídelní lístek, kalendář akcí i plán provozu na aktuální školní rok. Sledují všechny nástěnky s informacemi, které se objevují v šatně, zejména týdenní plány a aktuální odchody z MŠ (do divadel, na výstavy, na výlety…).

Rodiče jsou povinni omlouvat dítě v jeho nepřítomnosti (v sešitě v šatně, který je k tomu určen, ústní domluvou s kterýmkoli zaměstnancem školy, telefonicky, zprávou SMS, emailem).

Podílejí se, podle svých možností a schopností, na zvelebování prostředí školy. Připomínky, stížnosti, ale i nápady a náměty projednávají s učitelkami či ředitelkou školy.

Pokud se přihlašují na akci (hory, švp, tábor…), vzniká jim povinnost okamžitě hlásit jakékoli změny v tomto zápisu. Pokud tak neučiní včas, může na nich být vyžadována náhrada vzniklé škody (storno poplatky).

Povinnosti dětí

Děti jsou povinny respektovat a řídit se pokyny pedagogů a dospělých z hlediska bezpečného chování v MŠ.

Ke všem dospělým a ke všem dětem se chovat slušně, pozdravit, požádat, poděkovat.

Nikomu neubližovat.

Respektovat individuální potřeby ostatních dětí v kolektivu.

Neničit majetek školy ani ostatních dětí.

Dodržovat třídní pravidla.

Respektovat a účastnit se denních aktivit vyplývajících z denního režimu školy.

Dítě má všechna práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte

výběr:

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností dalšího rozvoje.

Dítě má právo na poskytnutí ochrany (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo na respektování jako individuality, být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo na rozhodnutí, co se s ním stane (přiměřeně věku).

Dítě má právo na emočně klidné prostředí.

 

ředitelka školy Kateřina Věrtelářová