MATEŘSKÁ ŠKOLA V ÚVALU o.p.s MATEŘSKÁ ŠKOLA V ÚVALU o.p.s Weberova 299/33, 150 00 Praha 5 - Motol
tel.: 776 299 082

Jsou stovky mateřských škol, kde se děti učí cizí jazyky, jsou tisíce kroužků, kde se děti učí nejrůznějším dovednostem či sportu. Je však málo míst kde se děti učí myslet.

 

„Učitelka sice neodpovídá za to, co které dítě umí a zvládne, ale odpovídá za to, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá.”

(citace Komentáře k RVP PV, VÚP v Praze)

 

Jsme dvoutřídní škola, rodinného typu, se vzdělávacím programem podporujícím samostatné uvažování, myšlení a rozhodování. Na získání znalostí a zkušeností je potřeba dospět. Umění řešit problémy či tvořivě řešit nejrůznější situace se rozvíjí již v raném dětství. Už v dětství se rozhoduje, jak budu úspěšný ve svém životě.

Cílem je, aby se v naší škole cítily dobře nejenom děti, ale i jejich rodiny a aby se na chodu školy aktivně spolupodíleli. Rodinná škola znamená, že jde o otevřené a vstřícné prostředí pro všechny zúčastněné, ve kterém má každý své pevné místo, cítí se bezpečně a každý je stejně důležitý.

 • Každé jednotlivé dítě se co nejvíce rozvíjí podle svých předpokladů a potřeb, samo sobě porozumí a má vypěstovanou sebeúctu. Ovládá základní životní dovednosti (kompetence) a dokáže se radovat ze života tady a teď.
 • Něco vědět znamená, že také vím, jak se znalost používá a že ji také použít dokáži.
 • Každý je v učení úspěšný, chce a umí prezentovat své znalosti a názory, dobere se ke správnému výsledku v rámci celé skupiny. Je platným členem týmu.
 • I špatné řešení je pozitivum, jelikož mi pomůže najít to správné, protože důležitější je cesta k poznání, nikoli poznání samo.
 • Učíme děti myslet, vychováváme děti s kompetencemi pro život.

Obecná charakteristika školy

Dvoutřídní mateřská škola je umístěna na Praze 5, v malé, příjemné zahradě (na dohled od dolního vchodu motolské nemocnice) a má v této oblasti i relativně čisté ovzduší.

Výborné spojení od Anděla (Metro "B") autobusem č. 167 umožňuje dobré a spolehlivé dojíždění i ze zamořeného centra Prahy. Parkování při „vykládání a nakládání“ dětí je možné přímo v areálu školy.

Mateřská škola vznikla v roce 1981, prošla několika vývojovými etapami. Původní budova školy byla v padesátých letech postavena jako zděný pavilon. Byl zde umístěn první stupeň základní školy. Na začátku osmdesátých let byla celkově rekonstruována. Byla rozšířena o přístavek, kam byly situovány kuchyně a skladovací prostory. Přes léto 2003 prošla kuchyně celkovou rekonstrukcí, aby vyhověla všem současným hygienickým normám a vyhláškám, včetně normám EU.

V prvním oddělení jsou zapsány děti ve věku od 2 let, zůstávají zde dle potřeby cca do čtyř let, pak přecházejí do druhého oddělení, kde jsou až do svého nástupu do základní školy. Třídy jsou od sebe odděleny posuvnými dveřmi. Tyto dveře jsou po většinu dne otevřeny, což umožňuje dětem volný pohyb po celé škole. Děti si tak mohou vybrat s čím a také s kým si budou hrát, bez ohledu na věk. Mohou se zapojit do činností, které je zrovna zaujmou. Tento způsob uspořádání má velký význam pro posilování vztahů mezi dětmi a učitelkami i mezi dětmi různého věku mezi sebou. Školnice pomáhá, kde je zrovna třeba. Rovněž umístění kuchyně umožňuje bezprostřední styk kuchařky s dětmi.

Ve třídě starších dětí je postaveno spací patro, kde jsou trvale umístěny zdravotní matrace pro odpočinek dětí. Pod tímto patrem vznikl prostor pro dětské hry i pro práci u posuvných tabulí. Ve třídě mladších dětí byl postaven domeček, kde je umístěna kuchyňka, malá knihovnička a police na hračky včetně malé šatny, kde jsou šaty pro malé princezny a rytíře. Celá škola je kompaktní, tvoří jeden celek. Vzájemná zástupnost učitelek je přirozená, děti znají všechny dospělé a důvěřují jim.

Vstupní šatna umožňuje každodenní přímý kontakt rodičů s personálem školy. Příchod i odchod dětí ze školy je zcela volný, přizpůsobuje se potřebám rodiny. Rodiče mají volný přístup do školy během celého dne, mohou se po dohodě s učitelkou zúčastnit her i výuky. Toto uspořádání vytváří rodinné prostředí a od toho také odvíjíme program školy.

Škola připravila několik generací dětí na přechod do základní školy a vybudovala si velmi dobrou pověst a to nejen v okolí školy. Její personál se vždy zajímal o vše nové a přínosné pro sebe i děti. Celá historie školy je zachycena v kronice a na webu školy i s fotodokumentací.

Škola má vlastní, dostatečně velkou zahradu se vzrostlými stromy, kterou jsme pomocí grantů a sponzorských darů vybavili moderními herními prvky (viz kapitola podmínky a organizace vzdělávání). Okolí školy tvoří chráněné území, lesopark, což vytváří pro mateřskou školu dokonalé, čisté a nehlučné prostředí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Při práci je kladen důraz na psychickou pohodu dítěte v rámci rozvoje jeho osobnosti.

V moderním pojetí vzdělávání, tzv. humanistické pedagogice, je školu nutno chápat jako službu dítěti, jako pomoc v jeho vývoji. Namísto neustálého přizpůsobování dítěte uměle vytvořeným normám je respektováno právo dítěte na individuální rozvoj, na vlastní názor, osobité prožívání, objevování, samostatné hledání, ale i tápání a chybování. Cílem učitele by mělo být, na základě poznání individuálních předpokladů, dotažení každého dítěte k maximu jeho možností. K tomu by nám mělo pomoci rozvíjení dětské osobnosti v nejširším slova smyslu. Chápat je jako uvádění do poznání, vybavovat je dovednostmi pro další poznávání jako je kritické myšlení, dovednost pracovat s informacemi, učit se učit, spolupracovat, nebát se projevit svůj názor, komunikovat apod.

Každá škola má své specifické složení, jiný učitelský sbor, jiné podmínky a tím se liší jedna od druhé. Je skutečným uměním využít maximálně jednak lidský potenciál, jednak příležitosti k rozvoji. Je nutné stále hledat originální cesty, neustále řešit přicházející problémy, inovovat ubíjející rutinu a přitom nesklouznout k chaosu, nebát se rizika při zkoušení neověřených postupů.

Jednou z cest, jak toto všechno využít, je cesta rozvoje samostatného, tvořivého a kritického myšlení: učitelé musí vědět, že ve výuce nejde o izolované znalosti, dovednosti a postoje, ale že vychovávají žáky se schopnostmi pro život.

Tento princip je pro nás velmi důležitý. Vždyť právě v mateřské škole se děti poprvé setkávají se srovnáváním, s hodnocením, s nutností se projevit před ostatními. Máme velikou výhodu oproti základní škole, že nejsme vázáni vědomostními osnovami, ale právě těmi dovednostními. Můžeme si zkoušet, které postupy při získávání a aplikaci vědomostí jsou ty nejlepší, při kterých se děti nejvíce zapojí, při kterých se naučí spolupracovat, při kterých si ověří, že každý jednotlivec je důležitý a prospěšný. Postupy, při kterých se naučí projevit svůj názor, vysvětlit svou myšlenku ostatním a mnohé další dovednosti, které jim v budoucnu usnadní učení. K tomu plně využíváme metody RWCT (Kritické myšlení). Velmi zjednodušeně vyjádřeno, kriticky myslet znamená přijímat názor, informaci apod. ne pasivně, ale dívat se na tyto z různých pohledů, ptát se, konzultovat a porovnávat se svými zkušenostmi, popřípadě ověřovat pravdivost tvrzení zkušenostmi.

Pracujeme pomocí projektů a integrovaných bloků. Téma projektů a bloků plánujeme dopředu, ale přizpůsobujeme aktuální potřebě a vzniklým situací. Bloky jsou živý, neustále se měnící organismus. Respektujeme hlavní cíle předškolního vzdělávání, tak jak jsou uvedeny v rámcově vzdělávacím programu.

Vzdělávací obsah

PODZIM - BLOK 1

Mladší děti

Obsah:

 • vím, co mě čeká, denní režim
 • znám svou značku
 • znám své jméno, jméno kamaráda i paní učitelky
 • znám celou školu, vím kde co je, vím, kam co patří
 • znám základní barvy
 • co nám nabízí podzim

Cíle:

 • adaptace na prostředí MŠ, stmelení kolektivu
 • podzim (počasí, změny v přírodě, ovoce a zelenina…)
 • znám základní barvy

Angličtina:

 • zvládnutí pozdravu
 • povely jako skákej, plav, sedni si, běhej, lítej…
 • počítání do tří
 • základní barvy

Navrhované činnosti:

 • hry na něco, s něčím
 • pohybové hry
 • písničky
 • poslech CD a DVD (rodilý mluvčí)

Starší děti

Obsah:

 • jsem samostatný, jsem součástí rodiny, jsem součástí skupiny
 • ochrana zdraví
 • co nám nabízí podzim
 • ovoce, zelenina

Cíle:

 • vím, kam patřím - posílit vztahy ve skupině
 • držení tužky, zvládnutí postavy
 • položit základy bezpečného chování, stanovit pravidla soužití ve skupině
 • vím, co nám přináší podzim

Angličtina:

 • zvládnout základní zdvořilostní fráze - pozdrav, děkuji, prosím, své jméno
 • barvy, názvy zvířátek, ovoce, zelenina
 • činnosti
 • počítání do 10

Navrhované činnosti:

 • Wow - CD, DVD (rodilý mluvčí)
 • pohybové hry
 • pracovní listy
 • počítačové programy

Charakteristika a záměry bloku:

Klidná adaptace v neznámém prostředí, zapojení starších dětí do pomoci mladším (pozor na šikanu). Zvládnout školkový režim se vším všudy (výběr svačin, úklid hraček, pomoc druhému…) Znovu si připomenout, respektive vytvořit pravidla chování ve škole i mimo školu (na zahradě, na cestách za kulturou), pracovat s nimi a respektovat je. Povídat si o prázdninovém dění, vyhradit prostor a čas na prázdninové vzpomínky. Zavést „zážitkový kufřík“.

Všímáme si všeho, co podzimní příroda nabízí, barvy počasí, ovoce, zelenina, houby. Přírodě se pokoušíme rozumět, abychom ji mohli nejenom využívat, ale i chránit.

Očekávaný vzdělávací přínos:

 • bezproblémová adaptace na prostředí školy, rozvíjení schopnosti žít ve společnosti ostatních - respektovat a být respektován
 • dodržovat dohodnutá pravidla
 • podzim je plný barev chutí a změn
 • snažíme se o správné držení tužky, nůžek, předmětů denní potřeby

Navrhované činnosti:

 • hry zaměřené na vzájemné poznávání, seznamování s prostředím školy, orientace v okolí
 • pohybové hry (hry s pravidly)
 • básničky s pohybem
 • režimové činnosti
 • „čtení“ piktogramů - školková pravidla
 • čtení s nečtenáři
 • výtvarné ztvárnění prázdninových zážitků a postavy (použití rozmanitých technik a materiálů)
 • hry s barvami
 • zdravotní a relaxační cvičení, pohybové hry s pravidly
 • skupinové sdílení (co je rodina, co škola)
 • myšlenková mapa
 • popis obrázkové i skutečné situace
 • individuální rozhovory
 • práce s pracovními listy, grafomotorické cviky, zaměřené na uvolnění ruky
 • zpěv písniček z tábora i nových, rytmické hry
 • praktické pozorování podzimní přírody všemi smysly
 • poslech textu
 • první práce s PC - výukové programy
 • angličtina
 • výlet se sběrem kaštanů, výlet do lesa, praktické pozorování podzimní přírody
 • prostorové pojmy (první, poslední, blíž, dál…)
 • divadla…

ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - BLOK 2

Mladší i starší děti

Obsah:

 • adventní dílna
 • Čert a Mikuláš
 • vánočení (tradice a zvyky)
 • lidové zvyky a pranostiky, vánoce ve světě

Cíl:

 • beze spěchu a naplno prožít čas vánoc, v úzké spolupráci s rodiči

Angličtina:

 • příprava a zvládnutí ukázek AJ pro vánoční posezení s rodiči

Navrhované činnosti:

 • hry, pohybové hry
 • písničky s pohybem
 • choreografie

Charakteristika a záměry bloku:

Zaměříme se na tradice, zvyky a oslavu vánočních svátků ve škole. Pokusíme se je prožít naplno a bez stresu. Děti se zapojí do výzdoby školy, do přípravy dárků, zdobení stromečku apod. Začneme pečením perníčků a adventní dílnou pro rodiče a děti, pokračovat budeme výletem do pekla, vyvrcholením potom bude společné posezení u stromečku, tzv. „vánočení“. Nezapomeneme ani na povídání o lidových zvycích, pranostikách a o tom, jak se slaví vánoce jinde.

Očekávaný vzdělávací přínos:

 • podílet se na dění ve škole, spolupracovat se skupinou, radostně prožívat oslavy
 • osvojit si základní poznatky o českých vánocích, ale i získat povědomí o tom, jak se slaví vánoce ve světě
 • zapamatovat si texty básní, říkadel, koled a písní, nebát se je reprodukovat na veřejnosti
 • vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost a fantazii
 • učit se zacházet s různými pracovními nástroji, pracovat s netradičními materiály (nůžky, lepidlo, formičky, třpytky, drobné komponenty…)
 • vnímat všemi smysly - rozlišovat vůně, chutě, tóny, zvuky, povrchy….
 • upevnit spolupráci s rodinou, sounáležitost ke škole

Navrhované činnosti:

 • skupinová i individuální práce
 • využití co nejširšího spektra výtvarných činností – stříhání neobvyklých materiálů, lepení, tuše, tempery, barevné glitry, dekorační komponenty, malování na sklo, práce s přírodním materiálem (ovčí rouno, pytlovina, dřevo, hlína…)
 • modelování z domácí modelíny
 • zhotovení dárků pro rodiče
 • výlet do Pekla
 • výtvarná dílna
 • povídání o zvycích a tradicích doma i ve světě, povídání nad obrázky, rozhovory o zkušenostech či přípravách doma
 • pečení a zdobení perníčků
 • cvičení podle hudby
 • básničky, říkadla, koledy - zpívání i poslech, zvládnutí choreografie
 • hra na Orffovy nástroje
 • vymýšlení rýmů
 • řízené čtení
 • grafomotorika - uvolňovací cviky
 • řazení prvků podle daného pravidla
 • vánoční nadílka, posezení s rodiči
 • společné prožití hudebního představení
 • anglické písničky a hry

ZIMA - BLOK 3

Mladší děti

Obsah:

 • zimní příroda, oblékání a sporty
 • zdravý životní styl
 • lidské tělo
 • karnevalové reje
 • povídám, povídám pohádku

Cíle:

 • znám své tělo, znám jeho jednotlivé části, vím co má rádo, vím, co mu svědčí, ale i co ho ohrožuje
 • podněcování rozvoje představivosti, fantazie, vyjadřování a řeči dítěte
 • rozlišení pojmů dobro x zlo, hrdina - vzorce chování

Angličtina:

 • zkoušíme se představit, opakujeme pozdravy
 • procvičujeme činnosti
 • zkoušíme nové pohybové hry
 • počítáme do 6
 • učíme se názvy zvířátek
 • opakujeme

Navrhované činnosti:

 • hry s maňáskem - Pozdrav mne! Jak se jmenuješ?
 • pohybová hra na povely
 • hry Myšičko myš, Londýnský most
 • počítáme na prstech do 6
 • rozšiřování slovní zásoby
 • opakujeme, co již umíme
 • poslech CD a DVD (rodilý mluvčí)

Starší děti

Obsah:

 • zápis do školy
 • zima (počasí, sporty, hory, příroda)
 • ochrana zdraví, lidské tělo, prevence závislostí
 • jazykové hrátky
 • karnevalové reje

Cíle:

 • umím prezentovat své znalosti
 • umím chránit své zdraví v dlouhém zimním období
 • dovedu si pohrát s jazykem, umím vyprávět
 • získání komplexních znalostí o zimním ročním období

Angličtina:

 • rozšiřování slovní zásoby-věci kolem nás-stůl, židle, koberec, okno, obraz apod.
 • oblečení-svetr, tričko, kalhoty, bunda, klobouk, ponožky, boty apod.
 • bezpečné zvládnutí základních frází, barev, počítání do dvaceti, oblečení
 • nové písničky
 • poslech rodilého mluvčího prostřednictvím audio nahrávek, DVD programů
 • práce s pracovním sešitem
 • práce od shora dolů, odleva doprava

Navrhované činnosti:

 • Wow - CD, DVD (rodilý mluvčí)
 • pohybové hry
 • pracovní listy
 • počítačové programy
 • pexeso
 • písničky s pohybem
 • portfolio
 • práce s pracovním sešitem

Charakteristika a záměry bloku:

Přiblížení znaků zimní přírody, vlastnosti sněhu a ledu, života zvířat v zimě. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti jednak ke zvyšování fyzické zdatnosti a zlepšování koordinace (chůze v náročném terénu) a jednak k poznávání vlastního těla. Pohyb je důležitý pro naše tělo, zároveň je třeba dbát na bezpečnost svou i druhých. Naučit se jak chránit své tělo před nepřízní počasí (oblečení, vitamíny, otužování…), prevence závislostí.

Zápis do ZŠ není stres.

Pomocí pohádkových příběhů budeme v dětech podněcovat fantazii a představivost, pomocí malých hereckých etud, řečových cvičení a her se slovy zlepšovat vyjadřování a řeč.

Očekávaný vzdělávací přínos:

 • umím pojmenovat jednotlivé části těla, znám jejich vlastnosti
 • učím se rozumět novým slovům, slovním spojení, aktivně je používám
 • rozlišuji, co prospívá a co škodí zdraví, prevence závislostí
 • rozvíjím pohybové schopnosti a dovednosti
 • jsem jistější ve slovním i hudebním projevu
 • procvičuji koordinaci (hrubá i jemná motorika)
 • snažím se rozumět slyšenému, reprodukovat (postupné čtení)
 • pokusit se sladit pohyb s hudbou
 • pokusit se překonat strach (noc ve škole), odloučení od rodičů
 • chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - neohrozit kamaráda
 • bezpečné chování při sportu (lopaty, boby, lyže)
 • vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných technik
 • posílit sebevědomí dětí - co vím, umím také využít, popřípadě se poradím s kamarádem, se skupinou
 • prohloubení znalostí o všech podobách zimy
 • zvládat jemnou motoriku ruky - předměty denní potřeby (příbor…), drobné stavebnice, mozaiky, nejrůznější výtvarný materiál, nůžky, tužka, orf. hudební nástroje
 • naučit se nazpaměť krátké texty, umět je reprodukovat

Navrhované činnosti:

 • hory (jedeme lyžovat a bobovat), na lopatách jezdíme ale i na zahradě
 • pokusy se sněhem, ledem (kam zmizel sníh, stavění ze sněhu, výtvarné činnosti)
 • návštěvy divadel, Planetária…
 • karneval, noc ve škole
 • kresba postavy, obkreslování rukou i nohou
 • navlékání
 • námětové hry na domácnost, převlékání panenek i sebe, na princezny, rytíře…
 • pohybové hry
 • procvičování grafomotoriky, výtvarné zachycení zimy
 • samostatné oblékání a obouvání
 • dialog nad pohádkou, vymýšlení rýmů, různých konců známých pohádek…
 • tvorba masek, výtvarné vyjádření obličeje
 • hmatové představy - modelování
 • sledování CD Kostičky, prevence drogové závislosti
 • starání se o krmítko
 • zpěv s kytarou, doplněný o orf. nástroje
 • počítačové programy
 • známe čísla do 5
 • hry typu molekul
 • povídání o knihách, výstava „má oblíbená kniha“
 • různé formy čtení s nečtenáři
 • orientace v čase
 • hry se slovy
 • hry na školu, na poštu…
 • čím budu, až vyrostu
 • tanec s hudbou
 • společenské hry (hry s pravidly)
 • výlety

JARO - BLOK 4

Mladší i starší děti

Obsah:

 • jaro se všemi jeho podobami
 • velikonoce (zvyky, tradice)
 • třídíme odpad, ekologické chování
 • dopravní prostředky a situace
 • já a ti druzí

Cíle:

 • co všechno patří k jaru, v rámci svých možností rozumím dění v přírodě
 • pochopení vztahových předložek
 • bezpečné chování v MHD
 • můj malý svět, moje rodina

Mladší děti

Angličtina:

 • pozdrav, rozloučení, jméno
 • barvy, zvířátka - opakování
 • jídlo - nová slovíčka
 • počítáme do 10
 • opakujeme

Navrhované činnosti:

 • hry s maňáskem - Pozdrav mne! Jak se jmenuješ?
 • hra „najdi správný obrázek“
 • hry Myšičko myš. Londýnský most (opakování)
 • počítáme na prstech do 10, počítáme kroky, počítáme skoky
 • rozšiřování slovní zásoby-zmrzlina, sýr, čaj, voda, čokoláda, jogurt…
 • opakujeme, co již umíme
 • poslech CD a DVD (rodilý mluvčí)

Starší děti

Angličtina:

 • zvládnout pojmy, kde jsi, kdo jsi, odkud jsi
 • co děláš, geometrické tvary
 • názvy - oblečení, hraček, potravin, ovoce, zeleniny, písničky s pohybem
 • výslovnost, počítání do 20

Navrhované činnosti:

 • Wow - CD, DVD (rodilý mluvčí)
 • hry na nakupování
 • pohybové hry
 • pracovní listy
 • počítačové programy
 • pexeso
 • písničky s pohybem
 • bingo
 • karetní hry
 • práce s obrázky
 • portfolio
 • hádanky
 • pracovní sešit

Charakteristika a záměry bloku:

Uvědomění si změn v přírodě v souvislosti s příchodem jara. Poznávání a pojmenování mláďat. Objasňování velikonočních zvyků, vytváření dekorací, zdobení vajíček, výzdoba školy i jednotlivých domácností (velikonoční dílna).

Pokusíme se pochopit, že lidská lhostejnost a nedbalost narušuje přirozenou a pro lidi potřebnou čistotu životního prostředí, že jsme schopni jej ničit, ale i chránit. Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných kontejnerů a na přínos, který třídění odpadu přináší.

Seznámíme se s dopravními prostředky, navštívíme Muzeum Policie.

Patřím jen sobě, mám svá práva, ale i své povinnosti. Seznámíme se existencí jiných kultur a národností, povedeme děti k uvědomění si, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. Na ní mají své místo, svá práva, ale i povinnosti.

Očekávaný vzdělávací přínos:

 • získat poznatky o změnách v přírodě, používáme všechny smysly
 • naučit se znát správně názvy mláďat a správně je přiřadit
 • nové písničky a básničky s pohybem
 • při výrobě jarních dekorací použít co nejrozmanitější materiál, různé výtvarné techniky
 • upevňovat si správné držení tužky, štětce, nůžek
 • seznámím se s pojmem velikonoce, s jejich tradicemi a zvyky
 • zkouším skládat složitější puzzle
 • být aktivní, pokud něco nevím, tak se zeptám
 • chápat pojmy nad, pod, vedle
 • cvičíme orientaci v čase
 • seznamujeme se s číselnou osou (do deseti)
 • získáváme poznatky o různých materiálech (kov, plast sklo…)
 • víme, jak se třídí odpad, uplatňujeme hygienické návyky při manipulaci s nimi
 • seznámení s novými pojmy jako recyklace, třídění…
 • nebojíme se navrhovat řešení problémů a úkolů, nalézat nová řešení
 • zvládám pohyb v dopravních prostředcích, jsem sebevědomý, ale opatrný
 • umím zorganizovat hru, dodržovat předem dohodnutá pravidla
 • soustředím se na činnost, udržím pozornost
 • jsem schopen naslouchat kamarádovi
 • společenské hry - dokážu přijmout pravidla
 • finanční gramotnost - obchod na škole v přírodě

Navrhované činnosti:

 • povídání nad obrázky, hry s nimi
 • pracovní listy
 • pohybové hry na mláďátka či ve vztahu k jaru
 • sázení zeleniny, bylinek, péče o ně
 • stavění se stavebnicemi
 • velikonoční dekorace, velikonoční dílna
 • zpěv, tanec, hudební hádanky
 • vynášení Morany
 • skládání puzzle
 • námětové hry ze světa dospělých
 • co je hranaté, co kulaté, co ostré…
 • synonyma, antonyma
 • hry na školní zahradě
 • společenské hry
 • cvičení na nářadí se zaměřením na procvičení pojmu první, poslední pod…
 • praktické třídění odpadu
 • hra na dopravní hřiště
 • koloběžky, odstrkovadla, kola
 • stavebnice vlaky, garáže
 • počítáme projíždějící auta, jakou mají barvu…
 • procvičování pojmů vpravo x vlevo
 • modelové situace – co by se stalo kdyby
 • řízené čtení
 • péče o naše zvířata – morčata, Růžena
 • škola v přírodě

LÉTO - BLOK 5

Mladší i starší děti

Obsah:

 • zvířata na celé planetě
 • živá a neživá příroda
 • hrátky s hudbou
 • těšíme se na prázdniny
 • jsme jeden tým

Cíle:

 • být citlivý k živé i neživé přírodě, pokouším se rozumět základním přírodním zákonům, lidé i zvířata žijí na jedné planetě
 • hudba není jen zpěv
 • všichni jsme jeden tým

Angličtina:

 • shrnutí všeho co jsme se naučili, s čím jsme si hráli
 • snažíme se o dobrou výslovnost

Navrhované činnosti:

 • pohybové hry
 • pracovní listy
 • počítačové programy
 • pexeso
 • písničky s pohybem
 • práce s obrázky
 • poslech rodilého mluvčího (CD,DVD)
 • portfolio
 • bingo
 • hádanky
 • pracovní sešit

Charakteristika a záměry bloku:

Na naší planetě nežijeme sami, všechno co děláme, ovlivňuje všechno okolo nás. Zkusíme si uvědomit, že i my můžeme přímo pomoci při ochraně Země a že vůbec nevadí, že jsme zatím malí.

Hudba není jenom zpěv, hudba mě může obohatit, pokud jí rozumím.

Připravujeme se na prázdniny, povídáme si o tom, co nás čeká a o případných nebezpečích, které by nás mohly potkat.

Učíme se vážit si jeden druhého, všichni jsou stejně důležití, i když je každý jiný. Snažíme se o pochopení pojmu kamarádství a přátelství. Rozvíjíme schopnost vytváření citových vztahů a city naplno prožívat. Jsme jeden tým.

Očekávaný vzdělávací přínos:

 • získáme poznatky o zvířatech a prostředích, ve kterých žijí
 • co je živá a neživá příroda
 • užít si hudbu více smysly, vyslechnout hudbu - hudba není jen zpěv
 • vnímám umělecké a kulturní podněty, umím naslouchat, hodnotit, vyjádřit svůj názor
 • chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem
 • pojmenovat většinu toho co nás obklopuje
 • připravujeme se na prázdninová dobrodružství, ale i nebezpečí, která by nás mohla potkat
 • ujistit se, že mám své místo ve světě, že mě mají mí nejbližší rádi a já mám rád je
 • umím samostatně formulovat myšlenky a nápady, vyslechnout ostatní
 • kamarádi jsou pro mě důležití, pomáháme si navzájem
 • zaujímám vlastní názory a postoje, umím je vyjádřit
 • rozumím slyšenému
 • snažím se vést rozhovor
 • mám zakotveny základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi, chápu, že každý má ve skupině (ve světě) svou roli, každý je důležitý
 • snažím se domluvit s kamarádem, vyjednávám, jsem ochotný ustoupit, podělit se o hračku, pomoci apod.
 • vnímám a uplatňuji základní pravidla ve skupině, při hrách a jiných činnostech

Navrhované činnosti.

 • cestování nad encyklopedií, dětskou mapou světa
 • hra a rozhovor nad cestovními suvenýry přinesenými z domova
 • exotická fauna a flora - obrázky, filmy, encyklopedie, časopisy…
 • hry se zvířátky a na zvířátka
 • poslech bajek
 • tvořivé hry na písku, hry s přírodninami
 • pokusy s vodou, koloběh vody
 • seskupování věcí do skupin podle předem daného pravidla
 • slovní hádanky
 • pracovní listy
 • poslech
 • chůze bez bot - různé povrchy
 • společenské hry
 • hry s pravidly
 • omalovánky
 • péče o květiny v truhlíku
 • péče o zeleninovou zahrádku a bylinky, jejich sklizeň
 • pantomima, dramatizace
 • práce s portfoliem
 • rozdíl vesnice x město
 • práce s knihou
 • týmová práce
 • divadla, muzea, výlety

Letní blok uzavírá školní rok a tak jsou zde soustředěny činnosti, které vyžadují větší míru soustředění, kladou větší nároky na dětskou samostatnost, vzájemnou spolupráci a bezpečné chování. Při činnostech již u velkých dětí naplno používáme všech metod Kritického myšlení, které děti nutí samostatně hledat řešení, ověřovat získané poznatky a pracovat v týmu. U malých se o to pokoušíme.

Některé z našich poobědových činností

Určitě budeme pokračovat v projektu Lemuři.

Pro děti, které po obědě nespí a poobědová činnost s velkáčema pro ně ještě není přínosem, si jedna paní učitelka (pravidelně se střídáme) připraví program. Lemuři pracují každý den, kromě v pondělí se všechny děti účastní povídání o víkendových zážitcích a prezentace „Víkendového kufříku.“

Lemuři jsou malá skupinka dětí, kde se výborně cvičí nejrůznější dovednosti, lépe se posiluje pozitivní sebepojetí a sebevědomí. Děti se snáze soustředí, rychleji se střídají, je více času na odpovědi. Procvičují krátkodobou i dlouhodobou paměť, rozšiřují si slovní zásobu, procvičují si poznávací schopnosti, předčíselné představy, spolupracují ve skupině, řeší hádanky. Hrají společenské hry, cvičí mluvení před ostatními, provádějí aktivity podporující experimentování či kladení otázek, učí se pracovat s některými pomůckami (logické a stírací tabulky, zrcadlo…), ale procvičují i držení tužky nebo nůžek, učí se pracovat s pracovními listy. Dětem jsou nabízeny aktivity, které jsou v zóně jejich nejbližšího vývoje.

Do této skupiny není problém zařadit i některé děti z „velkáčů“, které rovněž potřebují pracovat v menší skupině a vytvářejí si tak snáze pozitivní vztahy a učí se vzájemné kooperaci.

Lemuři se stali velmi oblíbenou chvilkou v denním programu naší mateřské školy, kterou si užívají děti i dospělí.

 

Víkendový zážitkový kufřík - další ze specifických činností, ve kterých budeme pokračovat.

Kufřík ukrývá šanon, do kterého se zachycují rodinné společné zážitky. Každý pátek si vezme kufřík domů některé z dětí a spolu s rodiči nebo staršími sourozenci nakreslí, popřípadě napíší o některém svém společném zážitku. Na začátku týdne pak děti ostatní s tímto rodinným zážitkem seznámí.

Kufřík má několik funkcí, jako třeba splnění úkolu (musím si vzpomenout, musím úkolu věnovat něco ze svého času…), prezentaci (rétorické cvičení, vystoupení před ostatními…), posiluje rodinou sounáležitost, ale třeba funguje i jako inspirace a nápadník pro ostatní rodiny.

Děti si kufřík půjčují a rády v něm listují. Zážitky bývají doplněné fotografiemi, obrázky či zajímavými artefakty a stávají se jakousi kronikou komunity, která okolo školy vzniká.

 

Klubíčko - již několik let si každý pátek společně, v rámci poobědových činností, probíráme den po dni. Vzpomínáme, co jsme který den dělali, o čem jsme si povídali, kde jsme byli. Ujasňujeme si, co se nám líbilo, co se nám povedlo, co potřebujeme ještě procvičit, zkrátka rekapitulujeme celý týden. K tomu nám pomáhá říkanka, při které učitelka navine nitku pro každé dítě, které je ten probíraný den přítomno, na klubíčko „poznatků“. Při samotném navíjení si děti procvičují rytmus, jedno z prostředí matematiky pana profesora Hejného.

Děti se vrací zpět ke všem prožitkům, učí se orientovat se v čase, vrací se k našemu každodennímu kalendáři. Mohou si uvědomit „co si ten den zapamatovaly, ujasnily, doplnily, jaké nové informace a poznatky jsme získali“. Je to výborné pro posílení dlouhodobé paměti, pro pochopení pojmů „co bylo x co bude“, je to dobré i pro děti, které zrovna ve škole chyběly. Je to takové malé opakování. Navíjení klubíčka je dětmi velice oblíbená činnost. Vždy necháme klubíčko kolovat a děti si s velkým zájmem a radostí pochvalují, jak nám klubíčko pěkně přibývá a roste.

Říkanka:
Motám, motám nitku k nitce, z nitek smotám klubíčko,
pak už budu skoro školák, chybět bude maličko
k tomu abych popad tašku, hodil si jí na záda,
našel svoji velkou školu a to bude paráda.!!!