Seznamování s Angličtinou

Všechny naše dosavadní zkušenosti mluví pro zahájení seznamování se s AJ již v předškolním věku.

Hry s angličtinou probíhají převážně ve třídě starších dětí a to v průběhu celého dne, ale jednou týdně si s angličtinou pohrají i děti malé. Jsou to opravdu jen hry a písničky spojené s pohybem, které korespondují s právě probíraným tématem. Zařadit hry s angličtinou i do třídy malých dětí se nám osvědčilo. Přechod do II. oddělení, kde jsou hry s angličtinou již obsáhlejší a propracovanější, je pro děti pak přirozený. Děti dobře navazují a spolupracují.

Při plnění školního-vzdělávacího programu si zvolená témata naprosto přirozeně převádíme do AJ. Jak narůstá počet slov a frází, které děti již umí, používáme tyto během celého dne. Děti zpívají, tančí, reagují na pokyny, společně si hrajeme s anglickými slovíčky. Pracujeme s projektem Wow. Výukové materiály vyvinula britská společnost Wattsenglish s akreditací MŠMT, která se specializuje na výuku angličtiny dětí. Děti pracují s barevnou učebnicí, kterou je provází Steve Watts a jeho nerozlučná kamarádka straka Maggie. Děti se učí nová slovíčka a gramatické vazby prostřednictvím jednoduchých her a zábavných příběhů. Každou lekci doplňují čtyři speciální videoklipy s příběhem nebo písničkou. DVD a CD s písničkami dostává dítě domů, takže si může angličtinu procvičovat i s rodiči. CD je výborné i na poslech do auta. Součástí celého projektu je i učebnice určená rodičům. Rodiče tak mají dokonalý přehled o všem co se kolem angličtiny děje. Je samozřejmé, že sledujeme všechny novinky, které se objevují na našem trhu (audio nahrávky, DVD, pracovní listy, knihy apod.) o které hry s angličtinou obohacujeme.

Zvířata

V umývárně je umístěno terárium a v něm bydlí dvě morčata. Jsou to dva kluci, a děti spolu s učitelkami, se o ně pečlivě starají. V rámci finále projektu finanční gramotnosti děti morčátkům samy koupily novou klec. Po dlouhé úvaze jsme si pořídili štěně amerického kokra, holčičku Růženku, narozenou 5. února 2007. Růženka začala docházet do školy ve svých devíti týdnech. Děti tak měly možnost se seznámit se životem štěněte. Viděly, že malý pejsek se musí stejně učit všem dovednostem a získávat základní návyky tak jako lidská mláďata. Růženka přináší dětem radost při společných hrách, ale pomáhá i některým dětem k překonání komunikační bariery. Děti se seznamují s tím, jak přistupovat k živému tvorovi. Učí se chápat, že zvíře není v žádném případě hračka. Je to při správném chování kamarád.

Velkou výhodu vidí rodiče v tom, když sami nemohou nebo nechtějí mít zvíře doma, starají se tedy o společné „školkové“.

Ekologická a environmentální výchova, třídění odpadu

Na dvoře školy jsou trvale umístěny kontejnery společnosti A.S.A., do kterých sbíráme a třídíme starý papír. Uvedená společnost kontejnery na objednání odváží. Do sběru se zapojují nejen žáci a jejich rodiny, ale i lidé bydlící v okolí. Část peněz, které nám společnost A.S.A. poukazuje, dáváme pravidelně Pražské ZOO kde sponzorujeme několik zvířat.

Učíme děti třídit odpad, ve škole i na dvoře jsou umístěny třídící kontejnery a třídění máme zakotveno jako samostatný blok v ŠVP.

Do všech projektů se zapojuje celá škola, všichni žáci, všichni zaměstnanci a dle zájmu i veřejnost, kterou jsou tyto aktivity hodnoceny velmi kladně.

Součástí ŠVP jsou projekty zabývající se ekologickou a environmentální výchovou. Jsou běžnou součástí TVP obou tříd.

Na zahradě jsme zařídili čtyři obrovské truhlíky, které si děti pravidelně osazují bylinkami, ředkvičkami, hráškem, rajčaty, mrkví či jinou zeleninou. Děti se společně s učitelkami o zahrádku pečlivě starají, z vlastních výpěstků mají velikou radost. Mnohé děti tak ochutnají věci, které normálně jíst nechtějí. Zahrádka děti baví a má veliký ohlas i u rodičů.

Plavání

Výuka plavání je přirozenou součástí v péči o zdravý tělesný vývoj dětí. Učí děti mnoha kompetencím potřebných pro jejich tělesný i duševní vývoj. Posiluje jejich imunitu a tělesnou zdatnost. Učí je překonávat samy sebe, dodržovat stanovená pravidla, sebeobsluze. Na plavání docházíme pěšky, to nám umožňuje děti seznámit se základními pravidly bezpečného pohybu v městském provozu. Učí je nezbytným a důležitým dovednostem pro život a nijak nenarušuje vzdělávání dle školního vzdělávacího programu.

Plavecký výcvik nám pro děti, které rodiče na plavání přihlásí, zajišťuje blízká základní škola Weberova. Spolupráce je na velmi dobré úrovni a stala se příjemnou tradicí. Výcvik je prováděn nenásilnou a hravou formou, děti s docházkou na plavání nemají problém, na plavání se těší a většina dětí se před odchodem do základní školy naučí plavat.

Pro děti, které na plavání nechodí nebo se ten den nemohou zúčastnit, je ve škole zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem.

Školy v přírodě, hory a tábory

Významnou součástí výchovy jsou školy v přírodě, lyžařský výcvik, letní tábory a jejich zajímavý, zcela netradiční program (viz. Nabídka pro rodiče). Škola v přírodě, kam jedou děti bez rodičů, je pro děti, ale i pro nás, učitelky velkým přínosem. Děti si většinou poprvé zkusí zvládnout odloučení od rodičů, osamostatnit se, starat se o sebe, ale i pracovat pro svůj tým. K tomu jim pomáhá dobře promyšlený program her, který děti baví, děti se na každý nový den těší a školu v přírodě si užívají. Máme i zpětnou vazbu. Rodiče nám sdělují, že přes své obavy, jak zrovna jejich dítě školu v přírodě zvládne, jsou překvapeni, že po návratu jsou děti jakoby starší, samostatnější a sebevědomější.

Hory a tábory, vyžadují hodně příprav a organizačního umu, aby vše proběhlo podle očekávání, a na přípravě intenzivně pracuje celý personál školy. Přesto se tyto akce staly pevnou součástí plánování školních akcí. Mají velký význam pro těsnější spolupráci rodiny se školou. Rodiče mají možnost poznat všechny ze školy hodně zblízka, vidí způsob jejich práce. My naopak poznáme rodiče. Často se zde vyřeší problémy, zodpoví dotazy apod.

Další každoroční akcí, je výstava dětských prací, výrobků, didaktického materiálu, pracovních listů, her, knížek, atd. pro rodiče a hosty školy, spojená se slavnostním vyřazením předškoláků ze školky a jejich pasováním na školáky. V tento den je celá škola přístupná veřejnosti, návštěvníci mohou obdivovat vystavené exponáty, ale mohou si i prohlédnout prostory školy a občerstvit se pohoštěním, které pro ně děti připravily.

Péče o jazykový projev dítěte

Učit děti vnímat krásu slova pomocí literatury, podněcovat jejich fantazii a na tomto základě podporovat spontánní dětský projev, je naplňováno bohatým programem mateřské školy. Součástí programu je zařazování řečových cvičení (velké děti) na nejrůznější témata. Jedním takovým cvičením, které se nám osvědčilo, je zavedení „zážitkového kufříku“. Každý pátek si vezme kufřík domů některé z dětí a spolu s rodiči nakreslí, popřípadě napíší o některém svém zážitku. Na začátku týdne pak děti ostatní s tímto zážitkem seznámí.

Tři učitelky se vzdělávají ve čtenářské gramotnosti a Čtení s nečtenáři je pevně zakotveno v našem ŠVP.

O správnou výslovnost pečuje logopedický asistent Milada Fišerová, která závažnější vady výslovnosti konzultuje s Mgr. Holmanová, klinickým logopedem. My i rodiče jsme s tímto uspořádáním spokojeni. Tato spolupráce přináší dobré výsledky.

Dopravní výchova

Každým rokem docházíme do Muzea Policie na přednášky, výstavy nebo divadelní představení, týkající dopravní výchovy. Děti jsou nenásilnou a hravou formou seznamovány se základními pravidly silničního provozu a mohou, k ověření svých znalostí z dopravní výchovy, využít dopravní hřiště. Tato akce je nejen dětmi radostně přijímána, ale je pro ně i velkým přínosem. V rámci cest po Praze používáme již mnoho let bezpečnostní vesty, které máme pro všechny děti a které nám zaměstnanci muzea při návštěvách muzea doplňují.

Prevence drogové závislosti v předškolním věku, prevence šikany

Děti se seznamují s hodnotou zdraví a jeho ochranou včetně prevence drogové závislosti v předškolním věku. Děti na základě vlastních zkušeností formou diskuzí, otázek a odpovědí, a pomocí modelových situací řeší nejrůznější problémy z této oblasti. Jeden z integrovaných bloků našeho ŠVP je věnován právě této problematice (viz, vzdělávací obsah).

Na začátku školního roku vždy společně s dětmi vytváříme pravidla chování, která přetváříme do obrázkové podoby. Děti si společně tvoří budoucí atmosféru školy.

Kulturní výchova

Děti pravidelně, minimálně jednou za 14 dní, navštěvují divadelní představení, výstavy, koncerty. Starší děti nejčastěji chodí do divadla U Hasičů nebo využívají kulturního centra Mlejn. V rámci projektu "Poznej své rodné město" se děti seznamují s kulturními památkami - Pražský hrad, Karlův most, Petřín, Vyšehrad, Staroměstské náměstí. V zimním období využíváme a reagujeme na kulturní dění. Navštěvujeme výstavy pořádané Národopisným muzeem, představení v Muzeu Hudby nebo pořady pro děti pořádané Muzeem Hedy Mládkové na Kampě. Mladší děti se zúčastňují představení v kulturním centru Mlejn, ale hlavně k nám do školy chodí Honza Hrubec se svým Dřevěným divadlem, jehož pohádky děti milují a divadlo Kozlík se svými úžasnými loutkami. Pravidelně nás navštěvují manželé Jakoubkovi s tematickými hudebními pořady. Každým rokem se velké děti zúčastňují absolventského koncertu v Lidové škole umění na Popelce. Lidušku navštěvují někteří absolventi naší školy a je vždy nesmírně milé se s nimi znovu setkat. Zajímavou akcí pro děti je návštěva Planetária nebo Petřínské hvězdárny. V rámci dopravní výchovy chodíme 2x ročně do Muzea Policie. Jednou na pohádku „Baba havárie“ a sní spojenou teoretickou průpravou, podruhé pak na dopravní hřiště.

Přijímáme do docházky děti s hendikepem. Těchto dětí prošlo školou již několik (ADHD, Aspergerův syndrom, fyzické postižení…). Máme tedy již zkušenost s tím, jak tyto děti začlenit do dětské skupiny, aby jejich pobyt ve škole byl bezproblémový a pro všechny co nejšťastnější. Je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán, s kterým pracujeme na tom, aby úspěšně docházku dokončily a plynule přešly do základní školy.

Další akce

Karneval, noc ve škole, výlety apod. - organizujeme podle momentálních nabídek a potřeb.